ધોરણ 1 થી 12 માટેના તમામ માધ્યમ ના પાઠ્યપુસ્તકો

ખુબજ જરૂરી અને ઉપયોગી માહિતી દરેક શિક્ષક તથા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો…

ધોરણ 1 થી 12 માટેના પાઠ્યપુસ્તકો, પાઠ મુજબ વિડીયો, MCQ, બ્લુપ્રિન્ટ, સિલેબસ, નિબંધ, જુના પ્રશ્ન પેપર્સ વગેરે તદ્દન ફ્રી…

 • ધોરણ 1 થી 12 ના ગુજરાતી તેમજ અંગ્રેજી માધ્યમ માટેના તમામ પાઠ્યપુસ્તકો [ચેપ્ટરવાઇઝ]
 • સ્વાધ્યાય જવાબો
 • તમામ ચેપ્ટર મુજબ વિઙિયો
 • MCQ (વિકલ્પો વાળા પ્રશ્નો)
 • જૂના પ્રશ્નપત્રો (આગળના વર્ષના પેપર્સ)
 • શૈક્ષણિક કેલેન્ડર (ચાલુ વર્ષનું)
 • બ્લુપ્રિન્ટ (ચેપ્ટર મુજબ માર્ક્સ નું માળખું)
 • સિલેબસ (મહિના પ્રમાણે અભ્યાસક્રમ)
 • દરેક નિબંધ
 • નકશાઓ તેમજ GPSC સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી મટીરીયલ્સ અને માહિતી
 • વગેરે તદ્દન ફ્રી

આ એપ્લિકેશન થકી 3 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ મેળવે છે ઓનલાઈન શિક્ષણ નો લાભ તો તમે પણ આજે ડાઉનલોડ કરી લ્યો અને શરૂ કરો તમારી તૈયારીઓ.

DOWNLOAD  APPLICATION

Student Bro - NCERT Textbook, NCERT Solution & MCQ અપ્લીકૅશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
Shala Mitra – Study Material for GSEB અપ્લીકૅશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Whatsapp Call Only