પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના

PM Kisan Sanman Nidhi Yojana (પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના)

PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજના પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ એ ભારતની વિધાનસભાની એક પ્રવૃત્તિ છે જ્યાં તમામ વાલીઓને દરેક વાર્ષિક રૂ .6,000 નો બેઝ પે મળશે. 1 ફેબ્રુઆરી, 2019 ના … Read more