ગુજરાત આઈ-ખેડુત પોર્ટલ

Gujarat Farmer Portal ગુજરાત ખેડુત પોર્ટલ

ગુજરાત આઈ-ખેડુત પોર્ટલ | ઓનલાઇન નોંધણી, Application ની સ્થિતિ, યોજનાઓની માહિતી @ikhedut.gujarat.gov.in ગુજરાત સરકારે રાજ્યના ખેડુતોને લાભ પૂરો પાડવા માટે એક ઓનલાઇન પોર્ટલ શરૂ કર્યો હતો. સરકાર ખેતીવાડી, બાગાયત, માછીમારી, … Read more