ગુજરાતમાં ગરમ પાણીના કુંડ


ગરમ પાણીના કુંડ


ગરમ પાણીના કુંડ – તુલસીશ્યામ (તત્પોદક કુંડ)


તાલુકો – ઉના

જિલ્લો – ગીર સોમનાથ

Hot water tank-Tulsishyam

ગરમ પાણીનો કુંડ – લસુન્દ્રા


તાલુકો – કંઠલાલ

જિલ્લો – ખેડા

Hot water tank-Lasundra

ગરમ પાણીનો કુંડ – ટુવા – ટીંબા


તાલુકો – ગોધરા

જિલ્લો – પંચમહાલ

Hot water tank - Tuva - Temba

ગરમ પાણીનો કુંડ – કાવી


તાલુકો – જંબુસર

જિલ્લો – ભરૂચ

Hot water tank - Kavi

ગરમ પાણીનો કુંડ – ઉનાઈ


તાલુકો – વાંસદા

જિલ્લો – નવસારી

Hot water tank - Unai

Leave a Comment

Whatsapp Call Only